19:22 ICT Thứ ba, 16/07/2024
Chào mừng các bạn đến với Website Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung

*

Liên kết Website

Tra từ điển


Tra theo từ điển:


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng

Thứ hai - 27/02/2012 10:39
Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng

Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng

Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định những vấn đề tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, khắc phục các hiện tượng tiêu cực, xây dựng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Đây là một chủ trương lớn đòi hỏi hỏi sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của quần chúng nhân dân, trong đó Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh có vai trò hết sức quan trọng. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn TNCS tham gia công tác xây dựng Đảng vừa là tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ tự thân của Đoàn. Để phát huy vai trò của Đoàn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Đoàn cần chăm lo xây dựng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, nơi chia sẻ tâm tư nguyện vọng, dẫn dắt thanh niên vượt qua những khó khăn, bồi dưỡng niềm tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với thanh niên. Để thực hiện được nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm này đòi hỏi tổ chức đoàn phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo bước đột phá về công tác tổ chức cán bộ, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình đoàn kết, tập hợp thanh niên. Các chương trình hoạt động của Đoàn một mặt phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, đồng thời quan tâm bồi dưỡng, hỗ trợ thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp. Có như vậy Đoàn mới tạo ra môi trường thu hút các bạn trẻ, từ đó mới có điều kiện tập hợp, giáo dục thanh niên, xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” để thực hiện mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng, đóng góp tài năng, sức trẻ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Hai là, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải góp phần tích cực vào việc xây dựng sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân.

Tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức của thanh niên về Đảng, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, trước hết là bảo vệ chủ trương, đường lối, đấu tranh chống lại những luận điểm xuyên tạc, chống phá Đảng của các thế lực thù địch, cơ hội. Trong công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn, các cấp bộ đoàn cần thực hiện tốt cuộc vận động “ Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, trong đó hướng trọng tâm là “làm theo lời Bác”, nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến, làm cho cuộc vận động này trở thành phong trào hành động cách mạng sinh động, thường xuyên trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập, lao động hàng ngày. Đoàn cần mềm hóa phương thức giáo dục theo hướng đa dạng về hình thức, đổi mới về nội dung. Ví như tổ chức các hội thi tìm hiểu, thi Olympic đối với các môn học chính trị, thi thuyết trình, hùng biện theo các chủ đề tư tưởng, thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống, hành quân về nguồn, hành trình làm theo lời Bác, tổ chức các diễn đàn, đối thoại, hội thảo… Biên soạn tài liệu các bài học lý luận chính trị cơ bản phù hợp với từng đối tượng đoàn viên theo dạng tài liệu hỏi đáp, kết hợp giảng lý thuyết với minh họa hình ảnh, thảo luận trao đổi, phản biện nhóm. Chú trọng đến các đối tượng thanh niên đặc thù, tránh tình trạng để các đối tượng cần được giáo dục nhưng lại không được tiếp cận các nội dung, loại hình giáo dục của Đoàn.

Ba là,các cấp bộ đoàn chủ động, tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”..., cần tạo môi trường cho cán bộ đoàn rèn luyện, cống hiến; tạo môi trường cho thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên. Đoàn là nguồn trực tiếp tham gia công tác phát triển đảng viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú, giáo dục và rèn luyện đảng viên trẻ, cung cấp cán bộ cho Đảng, góp phần xây dựng Đảng về tổ chức. Trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều biện pháp trong việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu với Đảng, số lượng đảng viên được kết nạp là đoàn viên ưu tú chiếm hơn 60% tổng số đảng viên kết nạp trong cả nước. Nhiều cán bộ đoàn trưởng thành được Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ, giữ cương vị quan trọng trong tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Đây là nguồn lực to lớn, hùng hậu, có chất lượng làm cho tổ chức đảng thêm vững mạnh, vừa trẻ hóa đội ngũ của Đảng, tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Tổ chức đoàn cần chủ động và làm tốt hơn công tác chuẩn bị và giới thiệu cán bộ trẻ cho Đảng. Muốn vậy, Đoàn phải thực hiện tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn. Mấu chốt để giải quyết vấn đề này là tổ chức đoàn cần tích cực, chủ động tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế cán bộ đoàn, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn. Trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, các cấp bộ đoàn cần quan tâm chú trọng thực hiện đúng quy trình, coi trọng chất lượng chính trị để nâng cao tỷ lệ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp. Tổ chức đoàn các cấp cần xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên của Đảng, chú trọng đoàn viên thanh niên là sinh viên, thanh niên công nhân, thanh niên sản xuất giỏi, dân tộc thiểu số. Các cấp bộ đoàn cần có kế hoạch tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp mới đối với chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Bốn là,các cấp bộ đoàn tiếp tục tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, trước mắt là thực hiện tốt Luật Thanh niên.

Cùng với đó là tiến hành Chiến lược phát triển thanh niên trong thời kỳ mới, tham gia góp ý, xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, góp ý phê bình đảng viên và cấp ủy đảng, chú trọng công tác phản biện, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chăm lo phát triển các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên, tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tại các địa phương; động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đoàn thanh niên cần cụ thể hóa và có cơ chế để thực hiện việc phản biện, giám sát của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên. Mỗi đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn phải nâng cao năng lực nhận thức, hiểu biết của mình về Đảng, về các mặt đời sống xã hội, nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của thanh niên, quá trình đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tác giả bài viết: Lê Văn Ri - GĐ Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Trung

Nguồn tin: http://xaydungdang.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: đảng
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Tin mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 757

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23273

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7483883


Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm TTN miền Trung - 226 Huỳnh Thúc Kháng - Tam Kỳ - Quảng Nam. Tel:05103.812110 - 812254 - Email: trungtamttnmientrung@gmail.com