KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2 - ĐỢT 2 NĂM 2019

TW ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM TTN MIỀN TRUNG

                           ***                                       Quảng Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

      Số : 35 -TB/TTMT - HĐTDVC                                                                                              

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2 - ĐỢT 2 NĂM 2019

          Căn cứ kết quả xét tuyển vòng 2 đợt 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 diễn ra vào sáng ngày 29/11/2019 tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung do Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 tổ chức;

          - Căn cứ cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung vào lúc 14h30 ngày 29/11/2019 về việc kiểm tra, xem xét kết quả xét tuyển vòng 2 đợt 2 đối với các thí sinh tham gia xét tuyển viên chức năm 2019;

          Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung thông báo đến các thí sinh về kết quả điểm xét tuyển vòng 2 đợt 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

- Hội đồng tuyển dụng VC                                                            CHỦ TỊCH

- Các thí sinh có tên trên

- Lưu VT, phòng TC-HC                                                                   (Đã ký)

 

                                                       

                                                                  Lê Văn Ri

                                                                  Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung