Kế hoạch tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công

TRUNG TÂM TTN MIỀN TRUNG THÔNG BÁO KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CHO THUÊ TÀI SẢN CÔNG