Thông báo kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức năm 2018

Ngày 18/02/2019, Trung tâm Thanh thếu niên miền Trung đã ra Thông báo số 16-TB/TTMT, Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2018.

             

  THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018          

   - Căn cứ Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

   - Thực hiện Công văn số 2240 - CV/TWĐTN -BTC ngày 14/02/2019 của Bí thư  Thứ nhất Trung ương Đoàn về việc phê duyệt danh sách 02 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung;

   - Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung;

    Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2018 vào các vị trí viên chức tại phòng Nghiệp vụ - Đào tạo của đơn vị, cụ thể:

     1. Anh Lê Đình Dưỡng, sinh năm 1992, Cử nhân Sư phạm, đủ điều kiện trúng tuyển vào vị trí viên chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh thiếu niên với số điểm xét tuyển là 312,86 điểm.

     2. Chị Nguyễn Thị Diệu, sinh năm 1991, Cử nhân Sư phạm, đủ điều kiện trúng tuyển vào vào vị trí viên chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh thiếu niên kiêm giáo vụ ghi danh với số điểm xét tuyển là 303,4 điểm.

      Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2018 đến các ứng viên dự tuyển, làm cơ sở tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị theo qui định.

Tác giả bài viết: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung