Thông báo tạm hoãn chương trình Học kỳ trong quân đội