Trung tâm TTN miền Trung tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công

Trung tâm TTN miền Trung  triển khai kế hoạch

"Tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công"