Trung tâm TTN miền Trung tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công

Trung tâm TTN miền Trung thông báo kế hoạch tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công