Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

Lấy chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2012 đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai.

heo đó, chiến dịch nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; đồng hành với thanh niên góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; tạo phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn cấp tỉnh và Đại hội Đoàn toàn quốc lần X.

Đây cũng là dịp tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; bồi dưỡng kỹ năng xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi.

Một số chỉ tiêu cơ bản được xác lập toàn chiến dịch là: 100% Đoàn xã tại các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới có công trình hoặc phần việc thanh niên tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Xây dựng và tu sửa 2.000 nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái; trong đó mỗi tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng được ít nhất 10 nhà mới. 500.000 đoàn viên, thanh niên được tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm...

Nguồn tin: TTO