Sở GDĐT được quyền thẩm định các trường ĐH, CĐ

Theo thông tư của Bộ GDĐT về quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, các Sở GDĐT được giao nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định, đánh giá năng lực đào tạo của các trường ĐH, CĐ.
Sở GDĐT được quyền thẩm định các trường ĐH, CĐ

Theo đó, Sở GDĐT có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, trang thiết bị phục vụ đào tạo, thư viện; được quyền xem xét các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến đội ngũ giảng viên, trang thiết bị.

Để được xem xét mở ngành đào tạo ĐH cần đảm bảo các điều kiện như có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 1 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 3 thạc sĩ, có chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo và đề cương chi tiết các học phần/môn học, có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo trình độ ĐH.

Với các trường ĐH, học viện được mở ngành đào tạo trình độ CĐ khi ngành đó đã được mở ở trình độ ĐH.

Cũng theo quy định mới này, các trường sẽ bị đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo khi không đảm bảo một trong các điều kiện theo quy định mở ngành hoặc không tuyển sinh được trong 3 năm liên tiếp, tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo, người cho phép mở ngành không đúng thẩm quyền hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ.

Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3.4.2011.

Nguồn tin: Báo Lao động