Tổng hợp Clip chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2019

MỜI QUÝ PHỤ HUYNH ĐÓN XEM CÁC CLIP CHƯƠNG TRÌNH

HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI ĐỢT 1 NĂM 2019

Clip chặng 1: https://www.youtube.com/watch?v=s_vx8nsEddw&t=2s

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI ĐỢT 2 NĂM 2019

Chặng 1: https://youtu.be/7yBRm_CS4xE
Chặng 2: https://youtu.be/w8PR5HQhcyM